Để hoàn thuế GTGT đúng chế độ quy định, đảm bảo nguồn ngân sách của nhà nước. Chính phủ và Bộ tài chính ban hành các quy định về việc hoàn thuế GTGT như sau:

Tham khảo: Kế toán thuế

 • Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016
 • Nghị định 100/2016/NĐ-CP 1/7/2016
 • Thông tư 204/2015/TT-BTC 21/12/2015
 • Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016
 • Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016
 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017
 1. Đối với hàng KD, DV nội địa: Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật 106 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý  thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo, theo đó từ 1/7/2016: Không thực hiện hoàn thuế GTGT đối với  sản xuất kinh doanh khâu nội địa (trừ xuất khẩu và đầu tư) mà doanh nghiệp sẽ chủ động chuyển tiền thuế chưa khấu trừ hết vào các kỳ kế tiếp.

Tuy nhiên đối với các giao dịch phát sinh trước thời điểm 1/7/2016 đủ điều kiện hoàn  thuế GTGT theo quy định của các văn bản hướng dẫn thì cơ quan thuế vẫn nhận hồ sơ xử lý hoàn thuế GTGT

Xem thêm: Rủi ro về thuế

 1. Đối với Cơ sở kinh doanh mới
 • Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu  trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia  tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm,  trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này.
 • Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên  thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.
 1. Đối với dự án đầu tư
 • DN đang HĐ thuộc đối tượng nộp Thuế giá trị gia tăng theo PPKT có dự án đầu tư (DAĐT) (trừ DAĐT XD nhà để bán) cùng tỉnh, TP, đang  trong giai đoạn ĐT thì DN thực hiện kê khai riêng đối với DAĐT và  phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của DAĐT để bù trừ với  việc KK thuế GTGT của HĐ SXKD đang thực hiện. Số thuế  GTGT được kết chuyển của DAĐT tối đa bằng số thuế GTGT  phải nộp của HĐS trong kỳ .
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của DAĐT chưa được KT hết từ 300 trđ trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho DAĐT.
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của DAĐTmà chưa được KT hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT  đầu vào củaDAĐT của kỳ kê khai tiếp theo.
 • Trường hợp DN đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo PPKT có DAĐT mới (trừ DAĐT xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh,  TP trực thuộc TW khác với tỉnh, TP nơi đóng trụ sở chính, đang  trong giai đoạn ĐT chưa đi vào hoạt động, chưa ĐKKD, chưa ĐK  thuế thì DN lập hồ sơ khai thuế riêng cho DAĐT đồng thời phải kết  chuyển thuế GTGT đầu vào củaDAĐT để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của HĐSXKD. Số thuế GTGT được kết chuyển  củaDAĐT tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của HĐSXKD trong kỳ .
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của DAĐT mới chưa được KT hết từ 300 tr trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho DA.
 • Nếu nhỏ hơn 300 tr đ thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của DADT của kỳ kê khai tiếp theo.
 • Trường hợp DN có quyết định thành lập các Ban QLDA hoặc CN đóng tại các tỉnh, TP khác với tỉnh, TP nơi đóng trụ sở chính để trực  tiếp quản lý một hoặc nhiều dự DAĐT tại nhiều địa phương; Ban
 • Quản lý DA, CN có con dấu theo quy định của PL, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có TK gửi tại NH,  đã ĐK thuế và được cấp MST thì Ban Quản lý DA, CN phải lập hồ sơ  khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi ĐK  thuế. Khi DAĐT để thành lập DN đã hoàn thành và hoàn tất các thủ  tục về đăng ĐKKD, ĐK nộp thuế, DN là chủ DAĐT phải tổng hợp số  thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa  được hoàn của DA để bàn giao cho DN mới thành lập để DN mới  thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy  định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp